OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799
Disclaimer voor OC ICTOp deze pagina vindt u de disclaimer van OC ICT, zoals deze beschikbaar is gesteld door OC ICT. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom


Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OC ICT is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij OC ICT.

Geen garantie op juistheidIndien van toepassing


Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel tikfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met OC ICT te mogen claimen of te veronderstellen.
OC ICT streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. OC ICT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen


Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.


U vindt ons ook op Springest

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie