OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799


KlachtenprocedureKlachtafhandeling


Voor het geval tekortkomingen niet hersteld kunnen worden door overleg, nazorg of een wijziging heeft OC ICT een klachtenprocedure. Door het dagelijks evalueren van de cursisten zoekt OC ICT naar verbeterpunten om daarmee de kwaliteit van haar opleidingen te verbeteren en klachten te voorkomen.

Overleg/nazorg/wijziging/klacht


Een klachtenprocedure maakt deel uit van het OC ICT kwaliteitssysteem. Meldingen of uitingen van opdrachtgevers over (ervaren) tekortkomingen in werkwijzen en/of diensten van OC ICT kunnen om allerlei redenen ontstaan. Een deel van deze meldingen kan worden afgehandeld via het reguliere overleg met de Account Manager, de nazorgprocedure en/of de wijzigingsprocedure.

Er zijn echter categorieën meldingen van opdrachtgevers die zich niet (of niet meer) lenen voor een afhandeling via de bovengenoemde procedures. Dat zijn meldingen die niet meer onder de afhandelingsbevoegdheid van de desbetreffende Account Manager vallen, zoals het niet nakomen van afspraken, mededelingen ten aanzien van voorgenomen claims of andere ontevredenheidsuitingen. Deze klachten worden in behandeling genomen door de Sales Manager.

Klachtenprocedure


De klachtenprocedure, die hiernaast in beeld is gebracht, verloopt als volgt:

U kunt een klacht indienen door invulling van het klachtenformulier (oproepbaar via de menubalk). Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen vermeldt u, indien van toepassing, van de volgende gegevens:
De indiener ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging. De klacht wordt binnen 5 werkdagen beoordeeld. Wij streven ernaar om klachten binnen 5 werkdagen op te lossen. Indien het door de aard van de klacht niet mogelijk is om dit te realiseren, dan ontvangt de indiener binnen deze 5 werkdagen bericht over de te verwachten termijn voor het oplossen van de klacht. De klacht zal tenminste binnen 20 werkdagen worden opgelost.

Onder coördinatie van de Sales Manager of het Hoofd Opleidingen wordt al naar gelang de aard van de klacht, de toedracht en oorzaak van de klacht geïnventariseerd. Aan de hand van het onderzoeksverslag worden er corrigerende en/of preventieve maatregelen genomen. Op daartoe geëigende momenten vindt terugkoppeling naar de indiener van de klacht plaats.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. De klachten worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard in ons klachtenregister.

Mocht het doorlopen van de hiervoor beschreven klachtenprocedure niet tot een oplossing leiden, kunt u een klacht indienen bij de commissie van Kwaliteitshandhaving van de NRTO. Bij de behandeling van een klacht staan de Algemene Voorwaarden van de NRTO en de Gedragscode Beroep en Bedrijf van de NRTO centraal.

U vindt ons ook op Springest

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie